Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu ul. Legionów 48 86-300 Grudziądz

Dotyczy: projektu Samoobrona Kobiet".

W wykonaniu postanowień decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami — ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz — samoobrony rusza l edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych linków do strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (www. mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/), na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

ppłk Marek MAGOWSKI

 

 


Jednocześnie informuje, że na szczeblu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu wyznaczono kpt. Krzysztofa JANCZAK (tel. 261 - 482 - 096, 601 .- 675 - 989) jako osobę odpowiedzialną za 
udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie.

 

List Prezesa KRUS dot. umowy zawartej pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. dot. grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

List Prezesa Krus dot NNW (211kB) pdf

 

RUSZYŁA REKRUTACJA NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W NGO I SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH

 

OWES TŁOK rozpoczął nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – czyli m.in. w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych osób fizycznych i prawnych.

 

Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu. Nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne (założone w ramach projektu) mogą dodatkowo ubiegać się o wsparcie pomostowe.

 

Czas trwania naboru: 27.10.2016-14.11.2016

 

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej następujące dokumenty:

 

  1. Formularz rekrutacyjny(w jednej z trzech wybranych wersji – dla osób fizycznych w związku z utworzeniem nowego PS, dla osób prawnych w związku z utworzeniem nowego PS, dla osób prawnych w związku z utworzeniem miejsca pracy w istniejącym PS/PES

 

  1. Załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego- Deklaracja Ostatecznego Beneficjenta OWES – w odpowiedniej ilości egzemplarzy (wypełnia każdy z członków grupy inicjatywnej oddzielnie; w sytuacji, gdy Deklaracja Ostatecznego Beneficjenta OWES została przez daną osobę wypełniona i przekazana OWES TŁOK wcześniej, nie jest konieczne załączanie formularza).

 

Formularze do pobrania na stronie https://owies.eu/pl/264-Aktualnosci.html

 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie OWES TŁOK: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń - osobiście w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 (liczy się data przekazania dokumentów pracownikowi dyżurującemu) lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (decyduje data nadania korespondencji).

 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

 

  1. W przypadku pomysłów dotyczących zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego:
  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne: organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne

 

  1. W przypadku pomysłów dotyczących tworzenia miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwach społecznych:
  • Przedsiębiorstwa społeczne - PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
  • Podmioty ekonomii społecznej - PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) - wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej).

 

UWAGA! Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego. Przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy i dokonywane jest w oparciu o analizę przygotowanego biznesplanu.

 

Więcej informacji udzielają pracownicy OWES pod telefonem 56 655 50 22, 500 127 355.

 

ZAPRASZAMY!