OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Świecie nad Osą
z dnia 27 lutego 2023 r.
O zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Rychnowo w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Rychnowo
Podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa Rychnowo , że na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.. Dz. U. 2023.poz.40) oraz §22 ust.3 statutu sołectwa Rychnowo
zwołuję
na dzień 09 marca 2023 roku na godzinę 18:00 wiejskie zebranie wyborcze sołectwa Rychnowo dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa, oraz wybór jednego członka komisji rewizyjnej gdyż dotychczasowy nie mieszka już na terenie sołectwa Rychnowo.
Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Rychnowie, któremu przewodniczył będzie Sołtys.
Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania;
2.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Zgłaszanie kandydatów na sołtysa;
5.Głosowanie;
6.Ogłoszenie wyniku głosowania;
7.Wybór brakującego członka komisji rewizyjnej.
8.Pytania i wnioski;
9.Zakończenie zebrania
Informuje się , że zgodnie z §23 ust.2 Statutu Sołectwa o ile w wyznaczonym terminie zebrania nie ma wymaganej frekwencji , tj.20% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania , wybory przeprowadza się w drugim terminie , tj .po upływie 15 minut , bez względu na liczbę, obecnych na zebraniu mieszkańców , uprawnionych do głosowania.
WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
IRENEUSZ STEFAN MAJ