Świecie nad Osą, 2017-02-16

 

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Lp

Nr Księgi Wieczystej

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

nr działki

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma  oddania nieruchomości

 

Cena nieruchomości

(zł)

1

TO1U/00019658/4

103/6

0,08

Lisnowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest na cele rolne z możliwością zabudowy. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego.

Sprzedaż w drodze przetargu

19.256,00

(w tym VAT 23%)

2

TO1U/00027624/6

379

1,0964

Partęczyny

Nieruchomość rolna niezabudowana w skład której wchodzą następujące użytki: RIIIa-0,4208 ha, RIIIb-0,5557 ha, ŁVI-0,1199 ha.

Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest na cele rolne.

Sprzedaż w drodze przetargu

52.263,00

3

TO1U/00022338/9

139/4

0,0682

Linowo

Lokal mieszkalny nr 4 położony na parterze budynku nr 14 w Linowie składający się z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z w.c. o łącznej pow. 42,50 m2  Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 5,60 m2 oraz udział w gruncie wynoszący 53/213 części. 

Działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Linowo, Rychnowo i Bursztynowo w gminie Świecie nad Osą, oznaczonym symbolem 34 MN - przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sprzedaż  z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa przysługującemu najemcy.

14.609,00

 

Wykaz wywiesza się na 21 dni.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 30 marca 2017 r.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem 564661613 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą,  pokój nr 11.