Drukuj

Zakup przenośnej sceny dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą – w ramach zrealizowanego zadania została zakupiona przenośna scena dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą będzie wykorzystywana podczas organizowanych imprez plenerowych, konkursów, przeglądów oraz prezentacji programów artystycznych realizowanych przez GOK.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2013-2014 przez Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą. Koszt całkowity zadania wynosił 24.477,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 15.920,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.