Drukuj

Organizacja cyklu warsztatów kulinarnych na terenie gminy Świecie nad Osą – warsztaty kulinarne zostały zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą. W ramach operacji zostało przeprowadzonych 11 warsztatów kulinarnych dla 12 sołectw z terenu gminy Świecie nad Osą. Każdy z zaplanowanych warsztatów kulinarnych odbywał się w świetlicy wiejskiej w danym sołectwie. W każdym sołectwie odbyły się trzydniowe warsztaty, podczas których mieszkańcy danego sołectwa przygotowywali, pod nadzorem kucharki, dania na spotkanie integracyjne dla mieszkańców swoich wsi. Finałem przeprowadzonych zajęć były spotkania integracyjne mieszkańców danego sołectwa podczas którego wspólnie degustowano wcześniej przygotowane potrawy.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2012-2013. Koszt całkowity zadania wynosił 25.464,78 zł, w tym kwota dofinansowania: 18.423,88 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.