Drukuj

Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. Turniej Sołectw Gminy Świecie nad Osą. Turniej Sołectw Gminy Świecie nad Osą został przeprowadzony podczas Dożynek Gminnych w 2010 roku. W ramach zrealizowanego zadania zostały przeprowadzone następujące działania:

I. Konkurencje sportowo – rodzinne:

- Turniej piątek piłkarskich

- Turniej piłki siatkówki 3-osobowej

- Przeciąganie liny drużyn 5-osobowych

- Konkurs siłacza wiejskiego

- Konkurs wiedzy o gminie, powiecie i województwie

- Turniej rodzin: konkurencje sportowo – rekreacyjne dla ojca, matki oraz ich dziecka w wieku szkolnym

- Konkurs na najsmaczniejsze ciasto

- Konkurs wieńca dożynkowego

- Podsumowanie Turnieju Sołectw Gminy Świecie nad Osą – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

II. Zabawa taneczna dla mieszkańców gminy

III. Działania promocyjne powiązane z degustacją potraw lokalnych.

Zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku. Koszt całkowity zadania wynosił 16.861,07 zł, w tym kwota dofinansowania: 10.621,00 zł.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.