1. Informacja podsumowująca z konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), Wójt Gminy Świecie nad Osą obwieszczeniem z dnia 12 maja 2016 r. zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Informację o konsultacjach społecznych zamieszczono na 8 dni przed ich rozpoczęciem, tj. 12 maja 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie i słupach ogłoszeniowych na terenie gminy. Konsultacje prowadzone były w dniach od 20 maja 2016 r. do 19 czerwca 2016 r., a ich celem było zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie:

  -  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świecie nad Osą,

  -  zdiagnozowanych na tych obszarach problemów.

  W konsultacjach mogli brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy, a zwłaszcza mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, podmioty prowadzące działalność społeczną, w tym organizacje społeczne i grupy nieformalne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz inne podmioty działające na obszarze rewitalizacji.
  Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:

  -  zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji,
  - ankiety w formie papierowej lub elektronicznej,
  -  spotkania konsultacyjne, podczas których oprócz prezentowania informacji, prowadzone były debaty z uczestnikami – spotkania odbyły się 6 czerwca 2016 r. w miejscowościach: Lisnowo (spotkanie dla sołectw Lisnowo i Szarnoś), Mędrzyce i Widlice

  Projekt uchwały wraz z załącznikami (tj. „Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą” oraz mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji), ankiety i formularz konsultacji przez cały okres trwania konsultacji były dostępne na stronie internetowej gminy (http://www.swiecienadosa.lo.pl) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą. Wypełniony formularz konsultacji oraz ankietę można było przekazać e-mailem, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy lub składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

  W dniu 6 czerwca 2016 w 3 miejscowościach Gminy Świecie nad Osą odbyły się spotkania konsultacyjne, podczas których interesariusze zainteresowani tematyką rewitalizacji zostali zapoznani z problematyką wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru przeznaczonego do rewitalizacji, a także mieli możliwość przedstawienia swoich opinii i pomysłów oraz zgłoszenia uwag do omawianych dokumentów.


  Spotkanie konsultacyjne przeprowadziła firma Dorfin Grant Thornton Sp. z o.o. Sp. k. wraz z pracownikami Urzędu Gminy. Program spotkania wyglądał następująco:
   
  1.       Powitanie uczestników spotkania;
  2.       Etapy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji;
  3.       Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją;
  4.       Zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na mapie;
  5.       Diagnoza obszaru rewitalizacji:
  -  kryzysowe zjawiska w sferze społecznej,
  -  kryzysowe zjawiska w pozostałych sferach,
  -  potencjały obszaru,

  6.       Dyskusja na temat plusów i minusów danego obszaru, wizji jego rozwoju, celów rozwojowych i przedsięwzięć;

  7.       Przypomnienie o toczących się konsultacjach.

  W spotkaniach konsultacyjnych na terenie Gminy Świecie nad Osą uczestniczyło łącznie 39 osób (Lisnowo i  Szarnoś – 13 osób, Mędrzyce – 10 osób, Widlice – 16 osób). Po zapoznaniu z wynikami „Diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą” uczestnicy wzięli udział w dyskusji, podczas której poruszano kwestię problemów występujących na danym obszarze, a także dyskutowano nad głównymi potrzebami lokalnych społeczności. Podczas spotkania mieszkańcy Gminy mieli możliwość zgłaszania własnych pomysłów na działania konieczne na danym obszarze.

  Jako najważniejszy problem w sołectwie Lisnowo wskazany został brak wystarczającej liczby połączeń komunikacji publicznej, co znacznie utrudnia dojazd do pracy czy szkoły, zmniejsza mobilność okolicznej ludności. Problematyczny dla mieszkańców jest również zły stan dróg znajdujących się w obrębie sołectwa, a także brak wsparcia kierowanego do dzieci (żłobek, przedszkole) i osób starszych (szczególnie bezrobotnych). Potrzeby w sferze technicznej, jakie zostały zgłoszone przez uczestników spotkania w Lisnowie, to przede wszystkim zwiększenie liczby połączeń komunikacji publicznej, a także polepszenie stanu dróg. Osoby uczestniczące w spotkaniu zgłosiły również potrzeby ze sfery społecznej, a mianowicie konieczność organizacji zajęć komputerowych i językowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Na terenie sołectwa Szarnoś do głównych problemów zaliczono przede wszystkim trudności komunikacyjne spowodowane brakiem połączeń komunikacji publicznej (co między innymi ogranicza wybór szkół czy utrudnia dojazd do pracy). Problematyczny jest również brak obiektów infrastruktury społecznej (świetlicy wiejskiej) – miejsca spotkań i integracji lokalnej społeczności. Mieszkańcy Szarnosia zwrócili również uwagę na brak wsparcia dla osób starszych. Jako główne potrzeby wskazano przede wszystkim stworzenie świetlicy wiejskiej i zwiększenie ilości kursów komunikacji publicznej. Ważne dla mieszkańców jest również wsparcie w postaci szkoleń językowych i komputerowych, a także zajęć rekreacyjno-sportowych.

  Najbardziej dotkliwymi problemami występującymi na terenie sołectwa Mędrzyce w opinii mieszkańców uczestniczących w spotkaniu konsultacyjnym są przede wszystkim problemy komunikacyjne (brak połączeń komunikacji publicznej) oraz zły stan dróg. Na danym terenie brakuje także obiektów infrastruktury sportowej, a także utrudniony jest dostęp do Internetu. Jako główne potrzeby infrastrukturalne sołectwa wskazane zostały kwestie takie jak: polepszenie stanu dróg (w tym budowa progów zwalniających i stworzenie przejść dla pieszych gwarantujących bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego) oraz stworzenie ścieżki zdrowia w miejscowym parku. Potrzeby w sferze społecznej to  organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci,           szkoleń komputerowych, kursów dla osób bezrobotnych oraz warsztatów rozwijających pasje i zainteresowania. Bardzo ważną kwestią jest również zatrudnienie animatora społeczności lokalnej, który działałby na danym terenie i aktywizował mieszkańców.

  Mieszkańcy sołectwa Widlice jako największe utrudnienia na ich terenie wskazali problemy komunikacyjne (brak połączeń komunikacji publicznej) oraz częste awarie sieci kanalizacyjnej. Do głównych potrzeb społeczności lokalnej zaliczono przede wszystkim uporządkowanie i zagospodarowanie terenów po nieczynnej oczyszczalni ścieków, a także budowę obiektów infrastruktury sportowej umożliwiających mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu. Najpilniejszą potrzebą ze sfery społecznej na danym terenie jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, np. poprzez organizację zajęć rozwijających talenty.
  Opinie na temat konsultowanego projektu mieszkańcy Gminy Świecie nad Osą mogli wyrazić również za pośrednictwem anonimowych ankiet (dostępnych w formie papierowej bądź elektronicznej). Podczas konsultacji społecznych zebrano łącznie 127 ankiet, w których wskazano największe problemy i najpilniejsze potrzeby danych obszarów. Uzyskane od interesariuszy informacje zostaną wykorzystane na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023. Szczegółowe wyniki badania zamieszczone zostały w załączniku nr 1.

  Raport z konsultacji Świecie nad Osą_zał. 1 Wyniki badania ankietowego (132kB)

  Podczas konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świecie nad Osą (w okresie od 20 maja 2016 r. do 19 czerwca 2016 r. do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden formularz konsultacji).

  2. Konkluzje

  W związku z brakiem uwag do treści projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, do dokumentu przedstawionego do konsultacji nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Informacje, opinie i propozycje działań przedstawione przez interesariuszy podczas spotkań konsultacyjnych lub za pośrednictwem ankiet zostaną wykorzystane przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023

  Niniejsze sprawozdanie z konsultacji społecznych wraz z podsumowaniem wyników ankiet (załącznik nr 1) zostanie umieszczone na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych udostępnia się w s

iedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą.