Sprawy obronne

Zadania inspektora

 1. opracowanie i aktualizowanie dokumentów planistycznych:
  • „Plan operacyjny funkcjonowania gminy w stanach zewnętrznego zagrożenia państwa lub wojny”,
  • „Dokumentacja Głównego Stanowiska Kierowania Gminy”;
  • „Dokumentacja Stałego Dyżuru”;
  • „Plan szkolenia obronnego”;
 2. planowanie i prowadzenie szkolenia obronnego;
 3. kontrola i nadzór realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych ,
 4. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

Szanowni Państwo

Właściwa i konieczna dla zapewnienia trwałego bezpieczeństwa narodowego Polski jest powszechna obrona narodowa. Oznacza to, że przygotowuje i wykorzystuje w strukturach cywilnych i wojskowych wszelkie zasoby ludzkie, duchowe, materialne i terytorialne w celu stałej ochrony wartości i interesów duchowych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych i państwowych.

Konieczność powszechności obrony narodowej wynika m.in. z:

 1. Prakseologicznych dyrektyw maksymalnego wykorzystania posiadanych środków i możliwości działania.
 2. Geostategicznego położenia Polski między dwoma potęgami, które w naturalny sposób rozszerzają swoje wpływy, wartości i władzę, czego najlepiej dowiodła historia.
 3. Współczesnego charakteru zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, które „pełzająco” atakują, wypierają bądź zaśmiecają wartości narodowe – świadomość i kulturę narodową, czego nie można ochronić i obronić siłą zbrojną, ale patriotyczną obronną postawą wszystkich Polaków.
 4. Moralnego, prawnego i obywatelskiego obowiązku i prawa wszystkich Polaków do współtworzenia najważniejszego wspólnego dobra, jakim jest trwałość i pomyślność Ojczyzny.

Zatem powszechność obrony narodowej wyraża się w przygotowaniu i udziale całego społeczeństwa, wszystkich instytucji państwowych i społecznych oraz podmiotów gospodarczych w ochronie i obronie wartości i interesów narodowych we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach życia narodowego i państwowego.

Włączenie i dostosowanie narodowej organizacji obrony do organizacji obrony wspólnej NATO i UE, oznacza zwiększenie narodowych wysiłków obronnych oraz współuczestnictwo w obronie wspólnej w/w organizacji przez zdolność interoperacyjną wojsk operacyjnych, przygotowanie do wypełniania funkcji państwa – gospodarza oraz wdrożenie procedur planowania i gotowości cywilnej.

Mógłby ktoś zapytać: „Jaka jest rola samorządu gminnego w realizacji zadań obronnych”?

Odpowiedź w jednym zdaniu z przymiotnikowym określeniem w rodzaju „duża, bardzo duża, wielka” i podobnym nie wyczerpuje istoty problemu. Pamiętać należy, że przygotowanie i wykorzystanie do ochrony i obrony narodowej całego potencjału obronnego, zarówno cywilnego,

jak i wojskowego wymaga wysokich kwalifikacji i sprawności organów władzy rządowej i samorządowej, a więc i władz gminnych w kierowaniu ochroną i obroną na wszystkich szczeblach organizacji państwa.

Jest jeszcze istotny aspekt wynikający z przynależności do struktur NATO. Jego istota sprowadza się do osiągnięcia przez Polskę zdolności do przyjęcia i wszechstronnego zabezpieczenia sił wzmocnienia NATO lub ich tranzytu przez nasze terytorium. Jest to wielkie wyzwanie także dla samorządu gminnego, bo bezpośrednio zadania wsparcia państwa – gospodarza (Host Nation Suport – HNS) będą spoczywać właśnie na samorządzie gminnym. Do zadań samorządu gminnego należeć będzie głównie zabezpieczenie logistyczne pobytu lub tranzytu pododdziałów

wojsk sojuszniczych w okresie pokoju (ćwiczenia) jak i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Sprostanie temu zadaniu warunkować będzie realność pomocy obronnej NATO dla Polski oraz wiarygodność naszego członkostwa w sojuszu.

Samorząd miasta i gminy spełniać może podstawową rolę głównego wsparcia cywilnego w zakresie świadczenia usług polegających na dostawie wody, gazu, energii elektrycznej; w zakresie wywozu ścieków i śmieci; pogrzebowych i innych.

Tak więc, zadania obronne w sferze planowania i przygotowania do ich realizacji stanowią istotny obszar działania Urzędu Miasta Gminy Radzyń Chełmiński.

 

Sprawy wojskowe

Zadania inspektora:

 1. współdziałanie z organami wojskowymi,
 2. planowanie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych i Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 3. planowanie i prowadzenie (w trybie akcji kurierskiej) doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.

Przypomnienie dla osób fizycznych i prawnych przeznaczonych do wykonania świadczeń rzeczowych:

Uprzejmie proszę o zabezpieczenie przed zniszczeniem lub utratą decyzji Wójta w sprawie przeznaczenia pojazdu samochodowego na potrzeby Sił Zbrojnych, zapoznawanie się okresowe z jej treścią i kontrolowanie zdolności do wywiązania się z nałożonego obowiązku zgodnie ze wskazaniami zawartymi w decyzji. Proszę zapoznawać się z pouczeniem. W przypadku braku możliwości wykonania decyzji (zbycie odpowiedniego pojazdu samochodowego, kasacja itp.) proszę o natychmiastowe pisemne powiadomienie o tym fakcie Wójta
To są sprawy rzutujące bezpośrednio na proces mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych, są więc elementem pierwszorzędnej wagi.