Świecie nad Osą, 01.04.2019

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

            Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz  § 3, § 4, § 6               i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lisnowo,

gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.

 

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Lisnowo, gmina Świecie nad Osą, oznaczona działką nr 103/4 o pow. 0,0900 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00019660/1. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, a w studium uwarunkowań                       i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest pod tereny projektowanej zabudowy. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej nr 1407C. Działka posiada regularne kształty. Działka uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną  i znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 2200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. na konto Urzędu Gminy prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Łasinie, Nr 21 9500 0008 0000 0752 2000 0070. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości w momencie jego rozstrzygnięcia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.861,00 zł w tym VAT 23% (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100).

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2019 roku o godz. 9:30 w Gminnym Ośrodku Kultury                   w Świeciu nad Osą.

 1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. a) Wójt Gminy Świecie nad Osą zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 3. b) Cena osiągnięta w przetargu nie podlega rozłożeniu na raty.
 4. c) Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
 5. d) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 6. e) Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie koszty związane z ewentualnym wznowieniem granic ponosi nabywca nieruchomości.

Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Promocji, (siedziba Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Świeciu nad Osą, tel. 56 466 16 13 lub 793 105 485).

 

 

 

 

Ogłosiliśmy przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Świecie nad Osą w okresie 01.07.2017 r. - 30.06.2019 r.".

Szczegóły:

http://swiecienadosa.bip.gov.pl/publiccontracts/view/7749

 Świecie nad Osą, 6 kwiecień 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIE OGRANICZONYM

 

            Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm. ) oraz  § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490            z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lisnowo, gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.

 

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Lisnowo gmina Świecie nad Osą, oznaczona działką nr 103/6 o pow. 0,08 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00019658/4. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest na cele rolne z możliwością zabudowy. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. Działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej nr 1407C. Działka posiada regularne kształty. Działka uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną  i znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.

Przedmiot przetargu objęty jest umową dzierżawy obowiązującą do 4 kwietnia 2019 roku.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości              2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 12 maja 2017r. na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Łasinie, Nr 92 9500 0008 0000 0752 2000 0053 bądź w kasie Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą do godz. 1200. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

 1. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19.256,00 zł w tym VAT 23% (dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

 

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godz. 9:30 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą (sala konferencyjna nr 13 na I piętrze).

 

 1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:

 

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.             O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Wójt Gminy Świecie nad Osą zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Cena osiągnięta w przetargu nie podlega rozłożeniu na raty.
 3. Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
 4. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 5. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie koszty związane z ewentualnym wznowieniem granic ponosi nabywca nieruchomości.

 

Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości, pokój nr 11, tel. 56 466 16 13 lub 793 105 485.

Świecie nad Osą, 6 kwiecień 2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

 

            Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm. ) oraz  § 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490            z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Partęczyny, gmina Świecie nad Osą , stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.

 

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna położona w miejscowości Partęczyny gmina Świecie nad Osą, oznaczona działką nr 379 o pow. 1,0964 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00027624/6. W skład działki wchodzą następujące użytki: R III a  - 0,4208 ha, R III b -    0,5557 ha, Ł VI-0,1199 ha. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  gminy, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest na cele rolne. Działka przylega bezpośrednio do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej nr 041535C. Działka posiada kształt wielokąta. Ukształtowanie terenu działki lekko pagórkowate. Część południowo-wschodnia działki (oznaczona jako użytek ŁVI) stanowi teren, na którym znajdują się lokalne zakrzaczenia i zadrzewienia. Bonitacja i zdolność produkcyjna gleby jest dobra z uwagi na przeważającą powierzchnię gleb o klasach III a i III b. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i długów.

Przedmiot przetargu objęty jest umową dzierżawy gdzie dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.

 

 1. UZASADNIENIE WYBORU FORMY PRZETARGU:

 

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanych z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm. ).

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie czwartym zobowiązują się do załączenia, oprócz zgłoszenia uczestnictwa, niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

 

 

 1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Świecie nad Osą – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Świecie nad Osą;
 2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat , na terenie gminy Świecie nad Osą;
 3. oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności) , użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem;
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;
 5. potwierdzenie wniesienia wadium;
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 7. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Świecie nad Osą w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
 8. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Ponadto warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 12 maja 2017r. na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Łasinie, Nr 92 9500 0008 0000 0752 2000 0053 bądź w kasie Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą do godz. 1200. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

 1. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

Do dnia 12 maja 2017 r. należy złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 17 maja 2017 roku dotyczący działki nr 379 położonej w Partęczynach ”. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą do godz. 1300.

 

 1. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

 

Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami i wniesionym wadium zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą w dniu 15 maja 2017 roku.

 

 1. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.263,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług transakcja zwolniona jest z podatku VAT.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godz. 9:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą (sala konferencyjna nr 13 na I piętrze).

.

 1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:

 

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Wójt Gminy Świecie nad Osą zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Cena osiągnięta w przetargu nie podlega rozłożeniu na raty.
 3. Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
 4. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 5. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie koszty związane z ewentualnym wznowieniem granic ponosi nabywca nieruchomości. Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą, tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw, zamieszczono na stronach internetowych Urzędu oraz wyciąg z ogłoszenia opublikowano w prasie .

Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości, pokój nr 11, tel. 56 466 16 13 lub 793 105 485.