Świecie nad Osą, 6 kwiecień 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIE OGRANICZONYM

 

            Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm. ) oraz  § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490            z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lisnowo, gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.

 

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Lisnowo gmina Świecie nad Osą, oznaczona działką nr 103/6 o pow. 0,08 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00019658/4. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest na cele rolne z możliwością zabudowy. Działka objęta jest decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. Działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej nr 1407C. Działka posiada regularne kształty. Działka uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną  i znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.

Przedmiot przetargu objęty jest umową dzierżawy obowiązującą do 4 kwietnia 2019 roku.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości              2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 12 maja 2017r. na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Łasinie, Nr 92 9500 0008 0000 0752 2000 0053 bądź w kasie Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą do godz. 1200. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu. 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

 1. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19.256,00 zł w tym VAT 23% (dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

 

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godz. 9:30 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą (sala konferencyjna nr 13 na I piętrze).

 

 1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:

 

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.             O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Wójt Gminy Świecie nad Osą zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Cena osiągnięta w przetargu nie podlega rozłożeniu na raty.
 3. Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
 4. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 5. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie koszty związane z ewentualnym wznowieniem granic ponosi nabywca nieruchomości.

 

Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości, pokój nr 11, tel. 56 466 16 13 lub 793 105 485.