Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2017r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

 Od 1 czerwca 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.047 zł 50 gr
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.659 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 19 maja 2017 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  za I kwartał 2017r. (4.353 zł 55 gr).

 

Zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę

Osiąganie przez emeryta lub rencistę, który ma ustalone prawo do emerytury rolniczej lub okresowej emerytury rolniczej albo renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychodów z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego może spowodować zawieszenie rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych lub ich zmniejszenie (dot. części uzupełniającej tych świadczeń).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w art. 34 ust.1 stanowi, iż prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w art. 103-106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie ustawa ta gwarantuje, iż zawieszeniu nie podlega część składkowa emerytury lub renty rolniczej bądź nadwyżka świadczenia emerytalno-rentowego ponad 95% emerytury podstawowej (w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991r.) lub ponad 85% emerytury podstawowej (w przypadku rent rodzinnych).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu (np. z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności) przekraczającego tak zwane dopuszczalne kwoty obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2017r. wyniosło 4.353 zł 55 gr). Przepisy dot. zawieszenia (zmniejszenia) emerytury/renty stosuje się również do emerytów/rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

Jeśli osiągane przez emeryta lub rencistę przychody nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.06.2017r. – 3.047 zł 50 gr), świadczenie jest nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości. Natomiast przychody przekraczające kwotę 3.047 zł 50 gr, a nie przekraczające kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.06.2017r. –  5.659 zł 70 gr), powodują zmniejszenie części uzupełniającej (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991r.  lub 85% emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia (565,53 zł oraz  480,73 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba).

W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.06.2017r. –  5.659 zł 70 gr) ulega zawieszeniu część uzupełniająca (część wynosząca 95% emerytury podstawowej lub 85% emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej. Natomiast pozostali emeryci (pobierający tzw. emeryturę rolniczą „wcześniejszą” lub okresową emeryturę rolniczą) muszą liczyć się z zawieszeniem (zmniejszeniem) pobieranej przez nich emerytury rolniczej, w przypadku osiągania przychodu przekraczającego określone wyżej progi zarobkowe.

Natomiast na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz studentów, do czasu ukończenia 26 lat, nie mają wpływu przychody w związku z wykonywaniem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Na zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej nie mają wpływu dochody z działalności rolniczej, jednakże fakt nie zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej decyduje o zawieszeniu (ograniczeniu wysokości) części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej.

oprac. Biuro Świadczeń Centrali KRUS, 31.05.2017r.

 

Pozyskano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Kochane Dzieci,
 
Dzisiejszy dzień jest Waszym świętem, świętem uśmiechu i radości.
 
Z tej okazji życzymy Wam tyle spokoju, ile tylko potrzebujecie i tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne.
Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na Waszych twarzach, a co dzień spotykają Was nowe przygody w gronie wspaniałych przyjaciół i kochającej rodziny.
 
Życzymy Wam, abyście żyli w zgodzie z samym sobą i z własnym systemem wartości - to wielkie szczęście, gdy jest się zadowolonym z tego, kim się jest.
 
Życzymy Wam też błędów, które da się naprawić i odwagi, aby pogodzić się z tymi, których nie da się naprawić. Nikt nie jest doskonały - a kto nie chce się z tym pogodzić, staje się bojaźliwy i zależny. Jeżeli będziecie otwarci na to, co nowe, będziecie uczyć się przez całe życie - a uczymy się na własnych błędach.
 
Życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej, aby nigdy nie opuściła Was odwaga, gdy przyjdzie Wam porzucić swoje bezpieczne pozycje.
 
Wójt Gminy Świecie nad Osą i Przewodniczący Rady Gminy Świecie nad Osą
 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 31 maja 2017 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 62/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 maja 2017 r. ogłaszam, co następuje:

 

W dniach od 08 czerwca 2017 r. do dnia 10 lipca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu zadania pn. „Stworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego
w miejscowości Lisnowo”.

 

1.      Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych:

1)     Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji. Wypełniony formularz będzie można dostarczyć:

§  bezpośrednio do Urzędu Gminy Świecie nad Osą
w sekretariacie, pok. Nr 1;

§  drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

§  drogą korespondencyjną na adres: Gmina Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą

2)     Spotkanie konsultacyjne:

§  Lisnowo:świetlica wiejska, 08.06.2017 r., godz. 17.00

 

2.      Materiały, tj. projekt planu zagospodarowania działki oraz formularz konsultacji są dostępne w:

§  siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą, pok. Nr 9;

§  na stronie internetowej gminy www.swiecienadosa.pl.

 

3.      Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

 

Załączniki

  Formularz konsultac...łecznych.   szczegóły pobierz
  Projekt koncepcji z...i Lisnowo   szczegóły pobierz