Mobilny Punkt Informacyjny nt. wdrażania LSR podczas Dożynek Gminnych  w Świeciu nad Osą (gm. Świecie nad Osą).

Termin i miejsce: plac przy Gminnym Ośrodku Kultury, 03.09.2017 r.  od godz. 15:30 (teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych).

 

W Punkcie zapoznasz się z harmonogramem działania LGD  w ramach wdrażanej LSR - konkursy, harmonogram realizowanych zadań.  

LGD zapewnia przygotowanie stoiska stylizowanego, działania animacyjne, drobny poczęstunek.

Odwiedź Punkt informacyjny LGD i zobacz jak działamy!!!

                                                                               

Zadanie (koszt przygotowania Punktu Informacyjnego) realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.


Zadanie współfinansowane w jest  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Chcesz osiągnąć sukces i masz pomysł na świetny biznes, ale brakuje Ci środków na jego rozpoczęcie? Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Pracujemy u siebie!”, w którym możesz uzyskać nawet 35 tys. zł dotacji!

 

Firma ARTP Capital S.A. pomoże Ci w pozyskaniu środków na otwarcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, działanie 8.3 – Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Co musisz wiedzieć? Aby uzyskać dotacje, wystarczy Twój pomysł na biznes oraz przejście trzech etapów projektu. Z naszą pomocą będzie to prostsze, niż myślisz!

 

Etap I: rekrutacja

 

Aby wystartować w projekcie ,,Pracujemy u siebie" musisz być osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, mieć ukończone 29 lat oraz być mieszkańcem woj. kujawsko-pomorskiego. Uczestnik rejestruje się do projektu za pomocą formularza rekrutacyjnego, który znajduje się na stronie www.pracujemyusiebie.pl. Może to zrobić elektronicznie, za pomocą poczty lub w biurze projektu. Po poddaniu formularza ocenie formalnej i merytorycznej oraz ocenie doradcy zawodowego, dochodzi do rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem. Wynikiem zakończenia pierwszego etapu jest utworzenie listy 120 uczestników biorących udział w projekcie oraz listy rezerwowej.

 

Etap II: szkolenia

 

Każdy z zakwalifikowanych uczestników przejdzie etap szkoleń w wymiarze 88 godzin, który przygotuje go do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomoże w napisaniu biznesplanu. Zwieńczeniem szkoleń będzie wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz napisanie biznesplanu. To właśnie na jego podstawie zostanie wyłonionych 100 osób, które otrzymają dofinansowanie. 

 

 

 

Każdy uczestnik, który przejdzie do trzeciego etapu otrzyma dofinansowanie w wysokości 23 394 zł. Dodatkowo oferujemy wsparcie pomostowe w wysokości 1000 zł przez okres 6 lub 12 miesięcy, indywidualne doradztwo i mentoring dla każdej z firm oraz specjalistyczne szkolenia.

 

Kilka słów o nas:

 

Firma ARTP Capital S.A. to fabryka startupów, która pomaga rozwijać innowacyjne pomysły i wspiera przedsiębiorczość. Nasza inicjatywa to nie tylko szansa na zdobycie środków na start, lecz także cennych porad ekspertów oraz umiejętności, które pomogą Ci w prowadzeniu działalności gospodarczej. Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji wcześniejszych projektów oraz profesjonalna kadra z pewnością przyczynią się do Twojego sukcesu.

 

To jest Twoja szansa! Założenie własnej firmy nigdy nie było prostsze! Pomożemy Ci na każdym etapie projektu i odpowiemy na nurtujące Cię pytania, tylko weź sprawy w swoje ręce. Czas rekrutacji już się zaczął, dlatego odwiedź naszą stronę, aby dowiedzieć się więcej.

 

www.pracujemyusiebie.pl 

tel. 515 537 918

Zapraszamy!!! 

 

Gmina Świecie nad Osą wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno Prywatnego z siedzibą w Warszawie organizuje w dniach 28-29.9.2017 r. szkolenie dla przedsiębiorców dotyczące zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm (MMSP) w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich, a jego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule PPP.

Zapraszamy na to szkolenie wszystkich chętnych przedsiębiorców z regionu, świadczących usługi głównie w obszarze szeroko rozumianego budownictwa, wod-kan, turystyki, IT oraz zarządzania obiektami. Jeśli będą chętni przedsiębiorcy spoza powyższych obszarów, to również zostaną przyjęci. Wykluczone natomiast z udziału w szkoleniu, ze względu na jego współfinansowanie ze środków unijnych, są duże przedsiębiorstwa, spółki komunalne oraz firmy działające w sektorze transportu.

Na szkoleniu, obok wiedzy o partnerstwie publiczno – prywatnym powiemy, jak od strony praktycznej przygotować się do składania ofert na ogłoszone postępowania o PPP (w tym o planowanych przedsięwzięciach na terenie Gminy Świecie nad Osą), jak budować konsorcja z innymi firmami i w ten sposób uczestniczyć w ogłoszonych postępowaniach.

Szkolenie jest dwudniowe i odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Świeciu nad Osą, a jego szczegółowy program przesyłam w załączeniu. Z jednego przedsiębiorstwa w szkoleniu może uczestniczyć 1 osoba. Uczestnikom zapewniamy materiały dydaktyczne, wyżywienie oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
1) dostarczenie przed rozpoczęciem szkolenia dokumentów zgłoszeniowych wymaganych regulaminem szkoleń, które dostępne są na stronie projektuwww.poznajppp.pl/warunki (UWAGA: bardzo proszę nie zrażać się liczbą dokumentów, pomożemy przedsiębiorcom je wypełnić; te dokumenty to niestety wymogi wytycznych w zakresie realizacji projektów UE, trzeba przez to przejść) oraz
2) dokonanie wpłaty 117,12 zł tytułem opłaty z udział w szkoleniu, stanowiącej wkład własny przedsiębiorcy w kosztach szkolenia; jest to związane z tym, że projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych, a udział w szkoleniu dla przedsiębiorcy niesie za sobą przyznanie przedsiębiorcy pomocy de mimimis.

W ślad za dokonaną wpłatą wystawiona zostanie dla firmy faktura oraz zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze: 68102011270000100202725547. Odbiorcą płatności jest: Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, ul. Noakowskiego 24, 00-668 Warszawa. Tytuł przelewu powinien brzmieć: „Udział w szkoleniu ogólnym z zakresu PPP_ŚWIECIENADOSĄ_28-29.09.2017_IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA SZKOLENIA”.

Korzyści z wejścia na rynek PPP:
1) Wzrost prestiżu firmy i większe zaufanie klientów;
2) Pewny zysk w długoterminowej perspektywie;
3) Pewne przepływy pieniężne ze środków publicznych;
4) Szansa na zwiększenie skali świadczenia usług;
5) Gwarancja określonego zwrotu nakładów;
6) Podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy firmę i podmiot publiczny;
7) Możliwość pozyskiwania dodatkowych zysków od stron trzecich.

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu:
1) uzyskanie pomocy w tworzeniu konsorcjów;
2) uzyskanie pomocy w nawiązaniu relacji z dużymi podmiotami, które poszukują podwykonawców;
3) networking biznesowy - możliwość nawiązania nowych kontaktów i współpracy.

Zgłoszenia do 11.09.2017 r. przyjmuje oraz szczegółowych informacji udziela Przemysław Szczepanowski - Zastępca Wójta Gminy Świecie nad Osą.