UTYLIZACJA AZBESTU

– ogłoszenie naboru wniosków

 

W związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na zadania z zakresu usuwania azbestu na 2021 roku,

 

INFORMUJEMY,

 

o możliwości składania, przez właścicieli nieruchomości, wniosków
o dofinansowanie na w/w zadanie.

          Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

 

UWAGA !Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych
z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Warunki określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu przewidują dofinansowanie przedsięwzięcia do 70 % kosztów kwalifikowanych w formie dotacji.
Pozostałe 30 % dofinansowania jest finansowane w 15 % przez Gminę, a pozostałe 15 % dopłaca właściciel nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 roku(od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 15:30 i w piątki w godz. 07:00 – 13:00).

 

Projekt realizuje WFOŚiGW w Toruniu natomiast beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina.

 

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej: http://swiecienadosa.bip.gov.pl/ w zakładce azbest.

ĆWICZENIA SIŁ ZBROJNYCH

- ZAWYJĄ SYRENY W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

W dniach 17 – 21 maja  2021 r. odbędzie się ćwiczenie

 

RENEGADE/SAREX-21

 

z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

UWAGA! Ptasia grypa na terenie Gminy Książki!

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wąbrzeskiego, brodnickiego, grudziądzkiego i golubsko-dobrzyńskiego w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby (wysoce zjadliwej grypy ptaków) w miejscowości Osieczek.

W związku z powyższym na terenie Gminy Książki miejscowości: Książki, Brudzawki, Osieczek, Łopatki uznaje się za obszar ZAPOWIETRZONY grypą ptaków (tj. obszar w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków).

 

Na terenie Gminy Świecie nad Osą miejscowości Bursztynowo, Kitnówko, Białobłoty uznaje się za obszar ZAGROŻONY grypą ptaków ( tj. obszar w promieniu 10 km od miejsca wystąpienia grypy ptaków)

 

Na obszarze ZAGROŻONYM nakazuje się m.in.:

  • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami,
  • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków,
  • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu,
  • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące,

 

 

 

  • posiadaczowi ptaków:
  • prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących,
  • oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
  • przechowywanie ściółki oraz paszy przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,

W Rozporządzeniu nr 13/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. znajdują się dokładne nakazy i zakazy jakie należy przestrzegać na obszarze zapowietrzonym oraz zagrożonym wysoce zjadliwą grypą ptaków.