WIZYTA STUDYJNA "Przedsiębiorczość na wsi – nabywanie dobrych praktyk" - zdobądź wiedzę i umiejętności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

LGD "Vistula-Terra Culmensis" planuje przeprowadzić dwudniową wizytę studyjną na terenie województwa kujawsko - pomorskiego z zakresu animacji Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2023, działań na rzecz lokalnej społeczności i podmiotów działających i chcących działać na obszarze wdrażania LSR, w tym gównie nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Celem wizyty studyjnej jest wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie, nabywanie dobrych praktyk.

UCZESTNICY ZADANIA:

  • Organizacje pozarządowe, które prowadzą lub planują prowadzić działalność gospodarczą oraz/lub prowadzą lub planują prowadzić działania na rzecz przedsiębiorczości na wsi,
  • Osoby fizyczne, które planują założyć działalność gospodarczą, w tym szczególnie osoby, które złożyły wniosek w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD konkursy w ramach poddziałania 19.2,
  • Osoby prowadzące gospodarstwa rolne, planujące prowadzenie działalności pozarolniczej,
  • Osoby/podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie LGD „Vistula – Terra Culmensis”,
  • Inne podmioty działające lub planujące działania na rzecz przedsiębiorczości na wsi.

TERMINY I MIEJSCA WIZYT STUDYJNYCH:

Wizyta studyjna organizowana będzie w terminie:

  • 13 - 14.06.2019 r. 

REGULAMIN REKRUTACYJNY

LISTA REKRUTACYJNA

 

TERMIN rekrutacji:

  od 27 maja do 31 maja 2019 r. do godz. 13:00 

 

 

 


Ogłoszenie o konkursach dostępne jest na stronie www.lgdvistula.org, zakładka KONKURSY, zakładka: Aktywizacja społeczna, społeczno-zawodowa.

http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo

*Termin na składanie wniosków: 29 maj -11 czerwiec. *

Prosimy o pomoc w promocji ogłoszonych konkursów:

- zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin:

*/"Stowarzyszenie /**/Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie /**/na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru /**/_aktywnej integracji o charakterze środowiskowym_/*/*, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne oraz na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej - czytaj więcej" *-/informacje publikujemy na stronach www do 15 maja, tj. do środy.

http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo