Granty PPGR - sprawdź czy twoje dziecko kwalifikuje się do otrzymania wsparcia

W związku z możliwością ubiegania się o wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach projektu „Granty PPGR”, informuję mieszkańców Gminy Świecie nad Osą, zainteresowanych wsparciem na zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, że do dnia 22 października b.r. możliwe jest składanie oświadczeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez uczniów szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność lub przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci (niepełnoletnich) będących członkami rodziny, w których krewny w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej.

Oświadczenia wraz ze zgodną na przetwarzanie danych osobowych należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą, pokój        nr 3 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

Druk oświadczenia można także pobrać  w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą (pokój nr 3).

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Świecie nad Osą w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

Sprzęt będzie wydawany rodzicom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

- komputer zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej,

- rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

Zapraszamy rodziców uczniów uprawnionych do składania oświadczeń.

Szczegółowe informacje w tym wzory oświadczeń znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Osoba do kontaktu: Agnieszka Szczepańska - tel. 793 117 370.