Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. Przebudowa budynku Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą na potrzeby przedszkola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną .

 

W ramach inwestycji zostanie przebudowany budynek Zespołu Szkół i Placówek Nr 1   w Świeciu nad Osą na potrzeby przedszkola, które będzie zapewniać  45 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świecie nad Osą.

 Planowany termin zakończenia robót budowlanych 31 sierpień 2019.

 Całkowita wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia wynosi 185 045,37 zł.

 Gmina Świecie nad Osą otrzyma dofinansowanie w wysokości 156 584,62 zł.