25 czerwca br. zostały zakończone roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. "Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn - Świecie nad Osą".

            W ramach wykonanych prac wybudowano przepompownię ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizację tłoczną o długości 3,676 km Nowy Młyn - Świecie nad Osą, rozbudowano kanalizację grawitacyjną w miejscowości Nowy Młyn o długości 0,200 km, przebudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej na odcinku 0,100 km oraz zdemontowano istniejącą oczyszczalnię ścieków.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 024 956,02 zł.

            Wniosek o przyznanie pomocy na budowę przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn - Świecie nad Osą został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wyniosła 356 886,00 zł.