Drukuj


Obwieszczenie
Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – k. p. a.)
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Informuje
o wydaniu postanowienia GD.RUZ.4210.178.13.2021.MM z dnia 14.07.2022r., w której
sprostowano na wniosek oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 29.03.2022r. znak: GD.RUZ.4210.178.10.2021.MM
stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie 14 przewodów w rurach osłonowych przez
wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe, w związku z inwestycją pn: „Budowa
rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.