Zapraszamy osoby młode z terenu woj. kujawsko - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) do udziału w projekcie Młodzi - wykształceni organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2
Wsparcie udzielone  w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe  warunki:

 • Nie pracują (tj. bierni zawodowo),
 • Nie poszukują pracy (osoby które nie są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi lub nie
  w urzędzie pracy)
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 6 godz./osobę
 2. szkolenie zawodowe do wyboru:

- prawo jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 190 godz. - jedynie osoby z  niepełnosprawnością

- prawo jazdy kat D + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 220 godz.

- kurs spawania metodą MAG 135 - zgodnie z IS w Gliwicach - 145 godz.

- kurs spawania metodą TIG 141 - zgodnie z IS w Gliwicach - 111 godz.

 1. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie -
  1850 brutto/mies. (ok. 1430,00 netto)
 2. pośrednictwo pracy - 4 godz./osobę

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, KW),
 • Ukończone 23 lata (uczestnicy kursu kat. D, KW),
 • Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B, od minimum dwóch lat, (kat. C, D)
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy lub spawacza

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe - 6,65 zł /godz. szkolenia (brutto)
 • Catering (obiad , przerwa kawowa)
 • Opłacamy egzaminy państwowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Badania lekarskie.
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie www.szkolenia.asise.pl

Zarządzenie Nr 88/2017

Wójta Gminy Świecie nad Osą

z dnia 17. października 2017 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą

Na podstawie art. 129§1 i art. 130§2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. póz. 1666 ze zm.) w zw. z art. 43 ust. l Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. póz. 902 ze zm.) w zw. z art. l pkt. l ppkt. k) Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. póz. 90)

zarządzam, co następuje:

§1.

Wyznaczam dodatkowy dzień wolny od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą - 2. stycznia 2018 r. w zamian za święto przypadające w sobotę - 6. stycznia 2018 r. (Święto Trzech Króli) obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

§2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Świecie nad Osą oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Świecie nad Osą.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                  Wójt

/-/lek. wet. Ireneusz Stefan Maj