Wójt Gminy Świecie nad Osą

informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu

„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA 2016-2023”

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 1.1 Uchwały Nr xxiv/165/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Świecie nad Osą, Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świecie nad Osą dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023”.

Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców Gminy Świecie nad Osą uwag dotyczących projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023”.

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Świecie nad Osą.

Konsultacje odbędą się od 5 kwietnia 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie pisemnego złożenia opinii, uwag lub propozycji,
w wersji elektronicznej bądź papierowej, w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, tj. do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023”, który udostępnia się
wraz z formularzem konsultacji:

  1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Świecie nad Osą – www. swiecienadosa.pl
  2. w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą - pokój nr 10.

Wszelkie opinie, uwagi lub propozycje należy składać na formularzu konsultacji w terminie
od dnia 5 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2018 roku:

  1. w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując „Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023”,
  2. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą,
  3. przesyłając na  adres: Urząd Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą,
    (liczy się data wpływu, nie data stempla pocztowego).

 

  Lokalny _Program_Re... nad Osą.doc     pobierz
  Formularz_konsultacji.doc     pobierz

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)

Warunek - dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza PÓZ) w sprawie terminu szczepienia.

Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina, iż do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3.300 zł.

Ze względu na to, iż termin 31 maja w bieżącym roku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (tj. święto Bożego Ciała), to zgodnie z przepisem art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego upływa on następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Zatem ostateczny termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego z przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2017, przypada w piątek 1 czerwca 2018 r.

Jednocześnie Kasa przypomina, że w sytuacjach, gdy:

  • kwota należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczyła roczną kwotę graniczną za 2017 r.
  • w terminie do 1 czerwca 2018 r. nie zostanie złożone w Kasie stosowne zaświadczenie lub oświadczenie, ubezpieczenie społeczne rolników ustanie z dniem, do którego osoba zainteresowana była zobowiązana złożyć powyższe zaświadczenie albo oświadczenie tj. 1 czerwca 2018 r.

Dodatkowo Kasa pragnie poinformować, że termin na złożenie wyżej wymienionego zaświadczenia lub oświadczenia, może zostać przywrócony wyłącznie na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, jeżeli udowodni on, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych (art. 5a ust. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy