Rozpoczęły się prace związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice.

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w miejscowości Widlice” jest realizowane w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem realizowanego zadania jest poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2023 r. poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w miejscowości Widlice.

Wartość dofinansowania wynosi 169 380,00 zł.

Planowany termin zakończenia prac – lipiec 2018 r.

Świecie nad Osą, 2018.04.23

 

 

I N F O R M A C J A

 

        Urząd Gminy w Świeciu nad Osą informuje, że do dnia 31 sierpnia 2018 r. można składać wnioski na planowane w 2018 roku zadrzewianie własnych terenów.

       Wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie właściciela nieruchomości,
  • numer działki,
  • formę zadrzewiania np. przyzagrodowe, nadwodne, pasy ochronne, żywopłotowe czy uzupełnianie zadrzewień istniejących.

Do wniosku należy załączyć mapę z zaznaczeniem granic nieruchomości i planowanym zadrzewieniem.  

Świecie nad Osą, 2018.04.23

 

RGŚ.6180.1.2018                     

O G Ł O S Z E N I E

 

W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego nr SE-VII-P.0006.1.2017 z dnia
28 marca 2018 r. informujemy, iż na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 19 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku. Planowana powierzchnia uprawy konopi włóknistych w roku 2018 w gminie Świecie nad Osą  wynosi odpowiednio 100 ha.

 

Najważniejsze zasady uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych:

  1. Uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na cele wskazane w art. 45 ust. 2
    i 3 ww. ustawy może prowadzić producent posiadający/użytkujący grunty rolne położone w gminie, który uzyskał:

- stosowne zezwolenie Wójta Gminy,

- zastosował do siewu materiał kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie, co potwierdza faktura zakupu tego materiału oraz etykieta
z opakowań materiału siewnego tych roślin,

- zawarł umowę kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub skupu konopi włóknistych.

  1. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi wydaje Wójt Gminy w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego, zawierający dane zawarte w art. 47 ust. 2.

Artykuł 47 ust. 4 i 5 ustawy określa sytuacje, w których może nastąpić odmowa wydania zezwolenia lub jego cofnięcie.

  1. Nadzór nad uprawami maku i konopi sprawuje Wójt Gminy właściwy dla miejsca położenia tych upraw.
  2. We wniosku o wydanie zezwolenia należy podać:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę
i adres wnioskodawcy; 

2) informację o odmianie maku, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego
i kartograficznego; 

3) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1;  

4) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa
i wykroczenia, o których mowa w art. 63, 64 i 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii.

W załączeniu wykaz firm, które uzyskały zezwolenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na prowadzenie kontraktacji, skupu maku  i będą prowadzić tę działalność w roku 2017.

Osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych winny zgłosić się do Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą
w terminie do 26 maja 2018 r. celem uzyskania stosownego zezwolenia.